Przedsiębiorstwo realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 dla osi priorytetowej 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

Krótki opis projektu :

Tytuł: Zakup od Wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu nowej technologii przetwarzania odpadów trudno przetwarzalnych o strukturze wielkogabarytowej i wielomateriałowej

Opis: Przedmiotem projektu jest zakup od Wydziału Mechaniczno Technologicznego Politechniki Śląskiej usługi polegającej na opracowaniu nowej technologii. Nowa technologia dotyczyć będzie przetwarzania odpadów trudno przetwarzalnych o strukturze wielkogabarytowej i wielomateriałowej. Wynikiem wdrożenia nowej technologii będzie usługa odzysku oferowana

dla podmiotów zbierających i/lub przetwarzających odpady, w szczególności dla podmiotów o statusie RIPOK (regionalna instalacja przetwarzania odpadów komunalnych). Technologia prowadzić będzie do maksymalizacji poziomu odzysku, poprzez realizację procesów o charakterze bezodpadowym i jednoczesnej optymalizacji odzysku materiałowego, w odniesieniu do

frakcji będącej przedmiotem przetwarzania. Produkty otrzymane w wyniku odzysku, ich postać i czystość muszą spełniać oczekiwania stawiane przez odbiorców końcowych produktów przetworzenia. Prowadzone prace badawczo-rozwojowe nakierowane będą także na wypracowanie metod produkcji prowadzących do automatyzacji procesów technologicznych, w tym także identyfikacji materiałowej. Realizacja projektu dotyczy zarówno opracowania nowej technologii jak i elementów prowadzących do jej wdrożenia.

Realizacja niniejszego projektu pozwoli na rozwinięcie dotychczasowej branżowo związanej działalności przedsiębiorstwa, o specjalistyczną usługę odpowiadającą na zidentyfikowane wyzwania rynku.

Wydatki ogółem: 156 210 PLN

Dofinansowanie projektu  z UE:  107 950 PLN

Przeszukaj stronę

Wyszukiwarka zaawansowana